Thursday, January 18, 2018

AAHAR - Bengali Ghoroa Tiffin For NJ / PA / NYC - Menu For January 26 - 29, 2018

.-------------------
.
NON-VEG
.
<NV-1> Komola Rui,
<NV-2> Doi Katla,
<NV-3> Pabda Machher Jhal,
<NV-4> Basa Filet Jhal Malai,
<NV-5> Kolkata Kosha Chicken,
<NV-6> Spicy Dim with Alu.
.
VEG: 
<VEG1> Borboti Posto,
<VEG2> ThakurBarir PhulKofi,
<VEG3> Peper Dalna,
<VEG4> Bengali Alur Dom.
.
DAL:

<DAL2> Chholar Dal.
<DAL1>  Rokomari Masoor Dal,
.

    text : 646-256-3404
    WhatsApp : 646-256-3404
    VM : 732-218-